Verklaring persoonsgegevens & privacybeleid Orikami app

Orikami

Verklaring persoonsgegevens & privacybeleid Orikami app

Versiedatum: Juni 2023

Rechtsgrond
U beslist zelf of u de Orikami app wilt gebruiken en daarmee of u persoonsgegevens aan
ons wilt verstrekken. Als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunt u de Orikami
app niet gebruiken. Dit is omdat uw persoonsgegevens nodig zijn voor het gebruik van de app.
U kunt op ieder moment besluiten te stoppen met het gebruik van de Orikami app.
Met het geven van toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens geeft u Orikami BV, gevestigd te Ridderstraat 29, 6511 TM, Nijmegen, als verwerkingsverantwoordelijke
toestemming om uw hieronder genoemde persoonsgegevens te gebruiken. Dit gebruik is
volgens de afspraken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
U kunt op ieder moment uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens weer
intrekken. Zie ook onderstaand “Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens”.

Welke persoonsgegevens Orikami verwerkt, en met welke doeleinden
Voor authenticatie en voor contact bij problemen met de app worden de volgende gegevens
opgeslagen:

 • Uw e-mailadres en wachtwoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, wat
  inhoudt dat wij noch derden uw wachtwoord kunnen lezen.

 • De datum waarop u per e-mail een uitnodiging heeft gekregen om de Orikami app te gaan
  gebruiken, of uw e-mail adres geverifieerd is, en de data waarop u een privacy
  statement van de app heeft geaccepteerd.

 • De inloggeschiedenis van de afgelopen twee dagen, inclusief het IP adres vanaf waar u
  bent ingelogd.

 • De datum waarop u voor het laatst bent ingelogd, met bijbehorend IP adres en
  telefoontoestel, en de laatste keer dat u uw wachtwoord ingesteld of gewijzigd heeft.

 • Het totaal aantal keren dat u bent ingelogd en alle internetbrowsers die gebruikt zijn voor
  de authenticatie.

Om inzicht in de symptomen van uw ziektebeeld aan u als gebruiker en/of uw behandelaars te
kunnen tonen en voor de doorontwikkeling van de Orikami app verzamelen we:

 • Antwoorden op dagelijkse vragen over bijvoorbeeld concentratie, stress, geheugen, pijn,
  humeur, energie en de invloed van uw gezondheid op uw functioneren.

 • Sensor data die verzameld worden terwijl u testen uitvoert op uw telefoon, evenals de
  testresultaten. Welke data wij precies verzamelen hangt af van welke testen voor u zijn
  geselecteerd door uw behandelaar. Wij gebruiken data van onder meer de GPS-sensor
  (voor het berekenen van de afgelegde afstand tijdens looptesten), de accelerometer en
  de gyroscoop.

 • Persoonlijke notities die u in de app maakt, omdat ook deze waardevol voor uw behandeling of het onderzoek kunnen zijn.

 • Informatie over het type smartphone dat u gebruikt.

Persoonlijke gegevens die wij alleen opslaan indien u de profielpagina in uw app invult:

 • Uw naam; om u persoonlijk aan te kunnen spreken tijdens eventueel contact bij problemen met de app en als aanhef van mogelijke persoonlijke berichten in de app.

 • Door u ingevulde profielinformatie en medische gegevens; om referentiewaardes te bepalen en uw testresultaten beter te kunnen interpreteren.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

De verwerkers van uw persoonsgegevens en waar uw gegevens zijn
Wij bieden uw behandelaars toegang tot uw gegevens zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken bij het monitoren van uw ziekteverloop. Indien u deelneemt aan een specifieke studie bieden wij de onderzoekers toegang tot uw gegevens in overeenstemming met de goedkeuring die u hen heeft gegeven. Uw behandelaars en/of de betreffende onderzoekers kunnen uw gegevens overnemen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of een andere database, in overeenstemming met de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van servers van IT-dienstverleners. Wij maken alleen gebruik van servers binnen de Europese Economische Ruimte.

In het belang van de ontwikkeling en het beheer van de Orikami app kunnen we uw persoonsgegevens delen met ons moederbedrijf Orikami Group BV, beide gevestigd op dezelfde locatie als Orikami BV.

Bewaartermijn gegevens 
We bewaren uw gegevens voor minimaal 5 jaar na het laatste gebruik of na het opzeggen van het account door u als gebruiker, tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld in onderzoeksverband. Uw gegevens kunnen ook na langere tijd nog belangrijk zijn voor het uw behandeling, daarom bewaren we uw gegevens zo lang. Na de bewaartermijn zullen we uw gegevens verwijderen. Natuurlijk kunt u ons altijd vragen uw gegevens vóór afloop van de genoemde bewaartermijn te verwijderen.

Hoe u uw gegevens kunt inzien 
U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zonodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met solutions@orikami.atlassian.net. U kunt ook een verzoek bij ons indienen om uw gegevens uit onze database te laten verwijderen.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door uw behandelaar en/of Orikami BV, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar solutions@orikami.atlassian.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Belangrijk: Uw behandelaren en/of onderzoekers van wetenschappelijk onderzoek waar u aan deelneemt beschikken mogelijk ook over de informatie die over u in de Orikami app is opgenomen, zoals in het Elektronisch Patiënten Dossier. Als Orikami op uw verzoek gegevens van u verwijdert of corrigeert heeft dat geen gevolgen voor uw gegevens bij hen. Als u wel wilt dat uw gegevens ook daar worden gecorrigeerd of verwijderd kunt u zelf contact met uw behandelaar of onderzoeker opnemen.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via info@orikami.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming van uw zorginstelling vindt u op de website van uw zorginstelling.

Als uw vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens niet naar uw tevredenheid door ons worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring, vragen of opmerkingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt aan u via de applicatie of via de website orikami.ai.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@orikami.nl.