Eindgebruiker Licentieovereenkomst voor de Orikami Patiënten module

Orikami

Eindgebruiker Licentieovereenkomst voor de Orikami Patiënten module

Versiedatum: Juni 2023

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna de “EULA” genoemd) is een overeenkomst tussen u en Orikami BV (“Orikami“). Deze EULA regelt uw gebruik van de Orikami app (zoals hieronder gedefinieerd). Door de Orikami app te downloaden en te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze EULA.

In deze EULA worden (i) woorden in het enkelvoud geacht ook het meervoud te omvatten en vice versa, (ii) de termen “hiervan”, “hierin” en “hierbij” en woorden van soortgelijke strekking zullen, tenzij anders vermeld, worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar deze EULA als geheel en niet naar een bepaalde bepaling van deze  EULA, (iii) het woord “inclusief” en woorden van soortgelijke strekking wanneer gebruikt in deze EULA betekent “inclusief, zonder beperking”, tenzij anders aangegeven, en (iv) het woord “of” is niet exclusief. Met betrekking tot elke bepaling van deze EULA op grond waarvan Orikami rechten heeft, worden dergelijke rechten geacht te zijn verleend aan Orikami.

Orikami stelt u de Orikami app ter beschikking in het kader van een service aan u als patiënt van uw  zorgprofessional die u informatie heeft gegeven over hoe u zich kunt registreren voor een account op de Orikami app. Uw zorgverlener is de Orikami-klant (de “Orikami klant”). Het gebruik van de Orikami app wordt u ter beschikking gesteld door Orikami op aanwijzing van uw zorgverlener.

U bevestigt dat (a) u een eindgebruiker bent van de Orikami app die door de Orikami klant is gemachtigd om de Orikami app te gebruiken en (b) u meerderjarig bent en bevoegd bent om deze EULA aan te gaan.

 1. LICENTIE, LIMIETEN.

Deze EULA regelt het gebruik van een mobiele applicatie genaamd “Orikami app” en alle gerelateerde applicaties, gebruikersinterfaces en databases die worden geleverd in het kader van een dergelijke applicatie door Orikami (de “Orikami app”).

De Orikami app omvat en/of is gekoppeld aan softwaretoepassingen, gebruikersinterfaces en databases die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Orikami. Alle elementen van de Orikami app zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De Orikami app wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze EULA, verleent Orikami u een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie) om de Orikami app te gebruiken, uitsluitend voor uw gebruik voor zover toegestaan door en voor de looptijd van deze  EULA. Niet-geregistreerd gebruik, reproductie en distributie van de Orikami app is niet toegestaan, is in strijd met de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en kan worden onderworpen aan juridische sancties. Het is specifiek verboden om kopieën te maken of te verspreiden van, de Orikami app te  reverse-engineeren, decompileren, demonteren, wijzigen of vertalen. Alle rechten van welke aard dan ook in de Orikami app en alle andere rechten van Orikami, die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze EULA, zijn volledig en exclusief voorbehouden aan Orikami. U mag de copyright- of eigendomsrechten kennisgevingen of legenda’s van Orikami of haar licentiegevers die op de Orikami app verschijnen, niet wijzigen of verwijderen.

U mag geen derde partij toegang geven tot de Orikami app en u bent ook niet bevoegd om de output gegenereerd door de Orikami app of de resultaten van een prestatie- of functionele evaluatie van de Orikami app beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor uw zorgverlener.

Zonder enige andere bepaling van deze EULA te beperken, zijn de volgende regels van toepassing op uw gebruik van de Orikami app. U zorgt ervoor dat het apparaat waarmee u de Orikami app opent en gebruikt, te allen tijde veilig is, ook door alleen toegang tot uw apparaat te verlenen met een veilig wachtwoord.

Bovendien zult u niet:

 • – anders dan uw eigen – informatie “oogsten” (of verzamelen) van de Orikami app met behulp van een  geautomatiseerde software tool of handmatig op systematische basis (tenzij Orikami u afzonderlijk  schriftelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen). Dit omvat bijvoorbeeld informatie over andere gebruikers van de Orikami app;

 • geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Orikami app, of ongeautoriseerde toegang krijgen tot de Orikami app of tot een account of computersysteem dat is verbonden met de  Orikami app;

 • “stream catch” (kopieën van gestreamde inhoud downloaden, opslaan of verzenden);

 • • toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot delen van de Orikami app die niet voor u bedoeld  zijn;

 • de Orikami app “overspoelen” met verzoeken of de Orikami app op een andere manier overbelasten,  verstoren of schaden;

 • een andere gebruiker of gebruikers beperken of verbieden om de Orikami app te gebruiken; of

 • gebruik van de Orikami app om gevoelige, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie te delen.

Bovendien stemt u ermee in niet – voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving – en dat u  geen enkele derde partij toestaat, tot:

 • de Orikami app en/of gerelateerde software te kopiëren, reproduceren of distribueren;

 • de Orikami app en gerelateerde software toe te wijzen, in sublicentie te geven, leasen, verhuren,  uitlenen, overdragen, openbaar maken of anderszins beschikbaar te stellen;

 • wijzigen, aanpassen, wijzigen, vertalen of afgeleide werken maken van enig deel van de Orikami app en gerelateerde software; of

 • omgekeerd assembleren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode van de Orikami app en gerelateerde software af te leiden.

Orikami heeft het recht om uw toegang tot de Orikami app of tot functies of delen van de Orikami app te allen tijde naar eigen goeddunken te weigeren of op te schorten, zonder verplicht te zijn u hiervan vooraf op de  hoogte te stellen of enige reden op te geven.

De Orikami app kan materialen van externe licentiegevers bevatten of daarvan afgeleid zijn. Dergelijke materialen van derden kunnen onderworpen zijn aan beperkingen en voorwaarden naast de in deze EULA vermelde beperkingen. U stemt ermee in om te voldoen aan al dergelijke beperkingen en voorwaarden als en  wanneer deze aan u beschikbaar worden gesteld.

De Orikami app kan “cookies” gebruiken om interacties met de Orikami app gemakkelijker te maken. “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser op uw computer of ander toepasselijk apparaat worden opgeslagen. Als en wanneer u de Orikami website bezoekt, kunnen de servers van Orikami cookies naar uw computer of ander toepasselijk apparaat sturen. U stemt in met het gebruik van cookies door de Orikami app.

2. WACHTWOORD EN TOEGANG.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens (ID en wachtwoord) en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die met uw account worden uitgevoerd. U stemt ermee in (a) indien van toepassing, uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen in het geval van een inbreuk op de beveiliging, (b) de Orikami klant en Orikami op de hoogte te stellen als u een inbreuk op de beveiliging heeft ondervonden, en (c) uw gebruikersnaam en wachtwoord niet te delen aan een derde partij.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Orikami, licentiegevers, serviceproviders en leveranciers te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving toestemming hebben om op afstand software-updates, verbeteringen, wijzigingen, aanpassingen, extra functionaliteit of bug fixes naar de Orikami app door te zetten/te pushen. U stemt hierbij in met het voorgaande en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vrijwaart Orikami, licentiegevers, dienstverleners en leveranciers van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband  houdt met een dergelijke actie.

3. KOSTEN.

Uw gebruik van de Orikami app is gratis, behoudens eventuele vergoedingen die in rekening kunnen worden gebracht op basis van de overeenkomst tussen Orikami en de Orikami klant of derde partij. U kunt extra vergoedingen of kosten maken van externe providers in verband met uw gebruik van de Orikami app, zoals internet- of telecommunicatie netwerkgebruik, sms, shortcode of andere transmissiekosten, toeslagen of belastingen. Orikami is in geen geval aansprakelijk voor dergelijke vergoedingen of kosten.

4. PRIVACY VAN GEGEVENS

Tenzij anders vermeld in deze EULA, is uw gebruik van de Orikami app onderworpen aan de privacyverklaring van Orikami die beschikbaar is op www.orikami.ai.
Wanneer u zich registreert en de Orikami app gebruikt, gaat u ermee akkoord dat Orikami het volgende mag verzamelen:

 • uw medische testresultaten zoals door u alleen gedeeld voor medisch gebruik in verband met uw gezondheid door uw zorgverlener,

 • en de tijden, duur en omvang van uw toegang en met behulp van de Orikami app.

Voor de duidelijkheid: Orikami verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens van u, behalve voor gebruik door uw zorgverlener. Alle gegevens zijn end-to-end versleuteld voor enige verwerking tussen patiënt en zorgverlener.

Orikami BV die als producent het onderhoud van de Orikami app aanbiedt, kan uw geanonimiseerde testresultaten – en niet uw persoonlijke gegevens – gebruiken voor de prestaties, monitoring en continue verbetering  van de Orikami app, evenals het verzamelen van statistische informatie voor de Orikami klant. Orikami kan na voorafgaande toestemming van u – door het vakje aan te vinken – uw meetgegevens delen met uw zorgverlener voor de toegestane doeleinden, altijd onderworpen aan passende gegevensbeveiliging en contractuele waarborgen zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Orikami aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verwijderen van gegevens, verlies van gegevens of het niet opslaan van gegevens. Orikami is niet verplicht om toezicht te houden op het gebruik van de Orikami app en/of gegevens die worden verzonden of opgeslagen via de Orikami app. Voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving en niettegenstaande de bepalingen van deze EULA, behoudt Orikami zich te allen tijde het recht voor om alle gegevens of andere informatie te controleren, te beoordelen, te bewaren en/of openbaar te maken die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische proces, of een verzoek van de  overheid, of om een vermoedelijke schending van deze EULA te onderzoeken.

5. TERMIJN EN ANNULERING; WIJZIGINGEN IN DE ORIKAMI APP.

Deze EULA is van kracht na uw aanvaarding en blijft van kracht zolang u de Orikami app blijft gebruiken of, indien eerder, totdat (a) de Orikami klant Orikami opdraagt uw gebruik van de Orikami app te beëindigen, (b) Orikami beëindigt deze EULA of uw gebruik van de Orikami app in overeenstemming met de voorwaarden hiervan, of (c) deze EULA wordt anderszins beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden  ervan. Verder kan Orikami deze EULA en/of uw gebruik van de Orikami app op elk moment naar eigen goeddunken beëindigen, met of zonder reden, met onmiddellijke ingang. U kunt deze EULA op elk moment beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Orikami. Bij beëindiging van deze EULA wordt de hieronder verleende licentie beëindigd en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Orikami app. Orikami behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Orikami app (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk of permanent te beëindigen. U stemt ermee in dat Orikami niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Orikami app. U stemt ermee in te voldoen aan alle wetten, statuten, regels, verordeningen en voorschriften die van  toepassing zijn op uw gebruik van de Orikami app.

6. AFWIJZINGEN VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN; VERGOEDING.

Voor zover toegestaan door de wet, wordt de Orikami app geleverd “as is” en “zoals beschikbaar”, met alle fouten en zonder enige vorm van garanties of verklaringen, en Orikami wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke, wettelijke of impliciete garantie af inclusief garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik, de prestaties of niet-prestaties van de Orikami app blijft bij u. Voor zover toegestaan door de wet, wijst Orikami alle verklaringen of garanties met betrekking tot de Orikami app af, inclusief met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of prestaties. Geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door Orikami of haar vertegenwoordigers (zoals hieronder gedefinieerd) zal een vertegenwoordiging of garantie doen ontstaan.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Orikami alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid afwijst met betrekking tot of voortvloeiende uit, en u gaat ermee akkoord dat Orikami geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot of voortvloeiend uit (1) de onnauwkeurigheid, onvolledigheid, onwettigheid, onbetrouwbaarheid, openbaarheid of onbeschikbaarheid van enige toepassing; (2) de Orikami app, inclusief het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Orikami app; (3) het verwijderen, niet opslaan, verkeerde levering of ontijdige levering van informatie of materiaal; (4) inbreuken van de veiligheid; (5) enige andere niet uitvoering door Orikami; en (6) schade, letsel of levensverlies of schade aan eigendommen.

Indien Orikami desalniettemin aansprakelijk is, direct of indirect, voor enig verlies, schade, claim of letsel in verband met de Orikami app of deze EULA of anderszins, ongeacht oorzaak of oorsprong, op welke basis, garantie, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad of anderszins), zijn totale aansprakelijkheid beperkt tot euro 100,- (honderd euro), hetgeen de volledige en exclusieve verhaalsmogelijkheid zal zijn tegen Orikami en haar vertegenwoordigers. Bovendien zullen deze beperkingen en uitsluitingen in deze sectie van toepassing zijn op Orikami of haar directeuren, aandeelhouders, leidinggevenden, werknemers, gelieerde ondernemingen, contractanten, agenten, dochterondernemingen, licentiegevers, dienstverleners of leveranciers.

Onder geen enkele omstandigheid is Orikami aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het downloaden van of toegang tot enige informatie of materiaal via de Orikami app, enige vertraging of fouten in prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien door internet, storingen in computerapparatuur, storingen in telecommunicatieapparatuur, andere apparatuurstoringen, storingen in elektrische stroom, stakingen, arbeidsgeschillen, opstanden, storingen van materiaal, overheidsacties, pandemieën of niet-uitvoering van derden.

Door de Orikami app te gebruiken, gaat u ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wet, om Orikami en haar vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te houden van en tegen alle claims die voortvloeien uit uw schending van deze EULA of uw onbevoegde of toegestane gebruik van de Orikami app.

7. GEEN GARANTIE.

U erkent dat de beschikbaarheid van de Orikami app afhankelijk is van uw apparaat, uw internet dienstverlener, uw mobiele apparaat drager, door u gebruikte wifi-netwerken en/of andere apparatuur en diensten die door u of andere personen dan Orikami worden geleverd dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met dergelijke apparatuur en diensten en voor de naleving van enige overeenkomsten met betrekking tot dergelijke apparatuur en diensten. Bovendien erkent u dat Orikami en elke netwerk dienstverlener die veiligheid van enige draadloze transmissie niet kunnen garanderen en niet aansprakelijk zijn voor enig gebrek aan veiligheid met betrekking tot het gebruik van de Orikami app. U gaat ermee akkoord dat u geen van de diensten die aan u worden geleverd als onderdeel van de Orikami app zult doorverkopen. Orikami is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of enig ander verlies of schade gebaseerd op een claim gerelateerd aan de Orikami app, tevens heeft u geen garantie dat de Orikami app compatibel is met alle apparaten.

8. DIVERSEN.

Het falen van Orikami om op enig moment een van de bepalingen van deze EULA af te dwingen, zal niet  worden opgevat als een voortdurende verklaring van afstand van enige bepaling hieronder, noch zal een dergelijke  tekortkoming afbreuk doen aan het recht van Orikami om in de toekomst actie te ondernemen om af te dwingen. Geen enkele verklaring van afstand door Orikami is geldig tenzij deze is vastgelegd in een schrijven dat is uitgevoerd door Orikami en specifiek verwijst naar deze EULA.

Software en technische informatie die onder deze EULA wordt geleverd, kunnen onderworpen zijn aan export- of importwetten, regels en voorschriften van andere landen. U stemt ermee in al deze wetten, regels en voorschriften strikt na te leven. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat ‘terroristen  ondersteunt’ en dat u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen.

Deze EULA zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Exclusieve locatie is de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

De partijen sluiten met name het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transactions Act en alle voorschriften die daaronder zijn uitgevaardigd uit. Het is duidelijk en overeengekomen dat, niettegenstaande enige andere bepalingen van deze  EULA, schending van enige bepaling van deze EULA door u Orikami onherstelbare schade zal veroorzaken waarvoor alleen vergoeding van geldelijke schadevergoeding onvoldoende zou zijn, en dat Orikami daarom het recht heeft om tijdig een gerechtelijk bevel verkrijgen, om de rechten van Orikami onder deze EULA te beschermen, naast alle andere rechtsmiddelen die bij wet of in het eigen vermogen beschikbaar zijn.

Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen u en Orikami met betrekking tot het onderwerp hiervan en daarvan en vervangt in haar geheel alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken die eerder bestonden tussen u en Orikami met betrekking tot een dergelijk onderwerp.

Artikelen 6 (Afwijzing van aansprakelijkheid van garanties en aansprakelijkheid; Vrijwaring), 7 (Geen garantie),  dit Artikel 8 (Diversen) en 9. (Voorwaarden Apple-apparaat; Begunstigde derde) en de rechten van Orikami, haar vertegenwoordigers en hun respectieve opvolgers en cessionarissen met betrekking tot al het voorgaande, blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze EULA, evenals elke andere bepaling van deze EULA  die van nature een dergelijke afloop of beëindiging zou moeten overleven.

Noch deze EULA, noch enige van de rechten, belangen of verplichtingen waarin deze EULA voorziet, mogen door u worden gedelegeerd of toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orikami. Orikami kan deze EULA geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken toewijzen of overdragen zonder kennisgeving of toestemming. Deze EULA is (i) bindend voor en komt ten goede aan u en Orikami en de respectieve opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden, erfgenamen en persoonlijke vertegenwoordigers, indien van toepassing, van u en Orikami en (ii) komt ten goede aan vertegenwoordigers van Orikami.

Orikami behoudt zich het recht voor om deze EULA op elk moment te wijzigen en om nieuwe of aanvullende voorwaarden toe te voegen aan uw gebruik van de Orikami app. Orikami kan u mededelingen doen met betrekking tot deze EULA of de Orikami app op een manier die redelijkerwijs voldoende is om u schriftelijk op de hoogte te stellen, inclusief door een e-mail te sturen naar uw e-mailadres of door een bericht op de Orikami app te plaatsen. Dergelijke wijzigingen en nieuwe of aanvullende voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht en worden geacht te zijn opgenomen in deze EULA. Door uw gebruik van de Orikami app na een dergelijke schriftelijke kennisgeving, wordt u geacht alle wijzigingen aan deze EULA die in deze schriftelijke kennisgeving zijn opgenomen, te hebben geaccepteerd.

Kennisgevingen van Orikami worden onmiddellijk van kracht.

Als een bepaling van deze EULA ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn herzien tot het minimum dat nodig is om deze geldig en afdwingbaar te maken. Een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid heeft geen invloed op enige andere bepaling en al dergelijke andere bepalingen blijven volledig van kracht zonder wijziging daarvan.

Uw gebruik van de Orikami app is onderworpen aan het beleid en de regels van de klant die op u van toepassing zijn, naast de algemene voorwaarden van deze EULA. In geen geval zal Orikami worden geacht de Orikami app, inclusief de Orikami app of andere diensten, aan u te leveren in uw hoedanigheid als individu of consument, maar wordt eerder geacht de Orikami app aan u te leveren uitsluitend op namens de Orikami Klant op verzoek van die Klant.

9. VOORWAARDEN APPLE-APPARAAT; DERDE BEGUNSTIGDE

Deze sectie is alleen op u van toepassing als u de Orikami app gebruikt op een Apple-apparaat (bijv. iPhone,  iPad, iPod Touch) (een dergelijk apparaat, een “Apple-apparaat”); dit gedeelte is niet op u van toepassing als u de Orikami app niet op een Apple-apparaat gebruikt. De partijen erkennen dat deze EULA uitsluitend wordt gesloten tussen Orikami en u, en niet met Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de Orikami app  en de inhoud daarvan. De licentie die in deze EULA wordt uiteengezet, is beperkt tot een niet-overdraagbare, herroepbare, niet-sub-licentieerbare licentie om de Orikami app te gebruiken op Apple-producten die u bezit of  beheert. Alle ondersteuning die door Orikami wordt aangeboden in verband met de Orikami app is uitsluitend  de verantwoordelijkheid van Orikami en de partijen erkennen dat Apple geen enkele verplichting heeft om  onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de Orikami app. Partijen erkennen dat Apple geen enkele verplichting heeft tot het verstrekken van enige garantie met betrekking tot de Orikami app. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Orikami app. De partijen erkennen dat Apple niet verantwoordelijk  is voor het behandelen van productclaims. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van vorderingen van eindgebruikers of derden met betrekking tot de Orikami app of het bezit en/of gebruik van die Orikami app door de eindgebruiker, met inbegrip van: (i) vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid; (ii) elke claim dat de Orikami app niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. De partijen erkennen dat, in het geval van een claim van een derde partij dat de Orikami app of uw bezit en gebruik van de Orikami app inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke claim wegens inbreuk op intellectueel eigendom.

Klachten, vragen of claims met betrekking tot de Orikami app dienen te worden gericht aan Orikami op het volgende adres:

Orikami BV met adres Ridderstraat 29, 6511 TM Nijmegen, Nederland of info@orikami.nl.

De partijen erkennen en komen overeen dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden  zijn van deze EULA, en dat, na uw aanvaarding van de voorwaarden van deze EULA, Apple het recht heeft (en  geacht wordt het recht te hebben aanvaard) ) om deze EULA tegen u af te dwingen als derde begunstigde daarvan.